محرم در سخوید، روستاما http://yazd-sakhvid3.mihanblog.com 2018-10-18T04:51:18+01:00 text/html 2016-10-10T00:39:59+01:00 yazd-sakhvid3.mihanblog.com عباس زارع مداحان در دهستان سخوید http://yazd-sakhvid3.mihanblog.com/post/6 <div align="right">#ذاکراهل_بیت <br>آقای محمد حسن یوسفی <br>&nbsp;از سال 1373 تاکنون بیش 22 سال نوای گرم ایشان طنین اندازهیات زنجیر زنی ابوالفضل توده سخویداست<br>خلوص صداقت وی باعث<br>حضورپرشورجوانان این روستا درهیات اباعبدالله شده<br><br><font color="#FF0000" size="1">جهت مشاهده تصویر به اندازه واقعی روی آن کلیک کنید</font><br><br><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/426/1276278/zakeran/01.jpg" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/426/1276278/zakeran/01.jpg" alt="" hspace="0" height="203" align="bottom" border="0" width="172" vspace="0">&nbsp; </a><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/426/1276278/004.jpg" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/426/1276278/004.jpg" alt="" hspace="0" height="200" align="bottom" border="0" width="157" vspace="0">&nbsp; </a><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/426/1276278/005.jpg" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/426/1276278/005.jpg" alt="" hspace="0" height="198" align="bottom" border="0" width="154" vspace="0">&nbsp; </a><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/426/1276278/002.jpg" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/426/1276278/002.jpg" alt="" hspace="0" height="200" align="bottom" border="0" width="142" vspace="0"></a><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/426/1276278/zakeran/01.jpg" target="" title=""> </a></div> text/html 2015-10-26T16:07:02+01:00 yazd-sakhvid3.mihanblog.com عباس زارع محرم1437 در مهرو آبان 1394 در روستا ما سخوید http://yazd-sakhvid3.mihanblog.com/post/5 <div align="center"><b>به نام خدا <br>در سال 1394 همچون سالهای گذشته<br> در سخوید عزارداران حسینی <br></b></div><div align="center"><b>دوستداران اهل بیت و عصمت و طهارت هر در توان داشتند <br>به اخلاص به برگزاری هر چه با شکوه تر عزاداری های خود اعمال نمودند .<br>از این طریق شما بازدید کننده محترم را با مشاهده تصاویر و کلیپ ها<br> اقدامات انجام شده در مجموعه دهستان سخوید به تفکیک آشنا مینمایم .</b><br> <br><br><font color="#663300">ایستگاه صلواتی در روستا محله بغل جنب حسینیه قمر بنی هاشم<br>جهت مشاهده تصاویر به اندازه واقعی روی آن کلیک کنید<br><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/2904914ac0251.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/2904914ac0251.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="76" hspace="0" vspace="0" width="126"> </a><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/5efbf1d6e0a02.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/5efbf1d6e0a02.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="92" hspace="15" vspace="10" width="145"> </a><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/f86cabb741d43.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/f86cabb741d43.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="79" hspace="NaN" vspace="NaN" width="140"><br><br></a><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/786dc0794de01.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/786dc0794de01.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="82" hspace="0" vspace="0" width="147"></a><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/f86cabb741d43.jpg" target="" title="">&nbsp; </a><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/9ead8c4f802e2.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/9ead8c4f802e2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="86" hspace="0" vspace="0" width="154">&nbsp; </a><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/7d40b52120b33.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/7d40b52120b33.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="82" hspace="0" vspace="0" width="145"></a><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/f86cabb741d43.jpg" target="" title=""> <br><br>حضور هی<font color="#663300">أت جانثاران ابوالفضل موروک در شب هشتم محرم درحسینه قمر بنی هاشم و مسجد الزهراء محله بغل<br><br></font></a><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/4976bc9987201.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/4976bc9987201.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="84" hspace="0" vspace="0" width="148"></a><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/f86cabb741d43.jpg" target="" title="">&nbsp; </a><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/7d2177d8db552.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/7d2177d8db552.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="82" hspace="0" vspace="0" width="147">&nbsp; </a><a href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/b26f0d46c97d3.jpg" target="" title=""><img src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/b26f0d46c97d3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="80" hspace="0" vspace="0" width="142"><br><br><br></a> </font></div> text/html 2015-10-19T09:46:27+01:00 yazd-sakhvid3.mihanblog.com عباس زارع و امّا محرم در روستا ما دراین سالها چه میگذرد http://yazd-sakhvid3.mihanblog.com/post/4 <font color="#FF0000"><b>اسامی هیأتها&nbsp; و مداحان و واعظان : در سخوید به تفکیک روستاء تا محرم 1438 = مهر 1395 ه ش<br><br></b><font color="#330099"><b>1&nbsp; محله بغل :</b>&nbsp; <b><font color="#006600">محبان اهل بیت&nbsp;</font></b> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <font color="#009900"><b>:&nbsp;</b></font> </font></font><font color="#FF0000"><font color="#330099"><font color="#FF0000"><font color="#330099"> آقای </font></font>رسول عبدلی , &nbsp;</font></font><font color="#FF0000"><font color="#330099"><font color="#FF0000"><font color="#330099"> آقای </font></font> علی (شا رضا )&nbsp; زارع&nbsp;&nbsp;&nbsp; , </font></font><font color="#FF0000"><font color="#330099"><font color="#FF0000"><font color="#330099"> آقای </font></font>حسینعلی سخویدی پور<br><b>2&nbsp; موروک </b>: <b><font color="#006600">جانثاران ابوالفضل </font></b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; :&nbsp; </font></font><font color="#FF0000"><font color="#330099"><font color="#FF0000"><font color="#330099"> آقای </font></font>فضل الله زارع فرزند روح الله ، آقای عباس خلیلی<b>&nbsp; <br>3&nbsp;&nbsp; استریج </b>: <font color="#006600"><b>چهارده معصوم&nbsp;&nbsp; </b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </font>:&nbsp;</font></font><font color="#FF0000"><font color="#330099"><font color="#FF0000"><font color="#330099"> آقای </font></font>عباس فلاح <br><b>&nbsp;4 توده </b>: <b><font color="#006600">حضرت ابوالفضل العباس</font> </b>&nbsp;&nbsp; :&nbsp; آقای محمد حسن&nbsp; یوسفی ،آقای&nbsp; مهدی جلالی&nbsp; ، آقای علی مظفری <br><b>5 خسکک</b> :<b><font color="#006600"> </font></b><font color="#009900"><b><font color="#006600">مکتب ابوالفضل&nbsp; العباس</font></b> </font>: آقای منصور ماندگار <b><br>6</b>&nbsp; <b>مزرعه خسرو </b>: &nbsp;<font color="#006600"><b> ابوالفضل&nbsp;</b></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; :&nbsp; آقای عباس انتظاری <br><b>7 مزرعه علی</b> :&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#006600">قمر بنی هاشم &nbsp; </font>&nbsp; &nbsp;&nbsp; : آقای عباس طاهری&nbsp; ، آقای اکبر زارع <br><b>&nbsp;8 محمود آباد </b>:<b><font color="#006600">ابوالفضل العباس</font></b> &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; : <br><b>9 باغبید</b> :&nbsp; <font color="#006600"><b>مسلم ابن عقیل</b>&nbsp;</font> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; :<br><b>10 راستی</b> :<font color="#006600">&nbsp; <b>ابوالفضل</b> <font color="#330099">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></font> : مداحان علیرضا مختاری ، علی راستی محله و حسن کاظمی <br><b>11 محمود حسین</b> :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; : &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </font></font><font color="#FF0000"><font color="#330099"><font color="#FF0000"><font color="#330099">آقای </font></font>جواد زارع <br><b>12 نورآباد&nbsp;&nbsp;</b> : <font color="#006600"><b>ابوالفضل </b></font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; : &nbsp;&nbsp;&nbsp; آقای حسین زندی پور <br><b>13 رودبزان</b>&nbsp; : <font color="#33CC00">ا<font color="#006600"><b>بوالفضل&nbsp; </b></font></font><font color="#006600"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; :&nbsp; </b></font></font></font><font color="#FF0000"><font color="#330099"><font color="#006600"><b><font color="#000099">حسین رحیمی_ اکبر زارع - علی نجمایی</font> </b></font><br><b>14 مشعلزار&nbsp;</b> : <b><font color="#006600">جانثاران خضرت رقیه </font></b>&nbsp; :<br><b>15 <font size="1">سرچشمه نو</font> </b>:<font color="#006600"><b>تعزیه خوان علی اکبر</b></font>: آقای حسن مختاری&nbsp; ، حسین مختاری <br></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#330099"><font color="#FF0000"><font color="#330099"><b>16 کریلائی علی</b> :<b><font color="#006600"> انصار الحسین</font></b>&nbsp; &nbsp; :</font></font><br><b>&nbsp;</b><br></font></font> text/html 2013-11-15T18:57:05+01:00 yazd-sakhvid3.mihanblog.com عباس زارع محرم تاسوعا در نگاه 1392 http://yazd-sakhvid3.mihanblog.com/post/2 <p>با خیر مقدم بازدید کننده محترم </p> <p align="center">در دهستان سخوید </p> <p align="center"><strong>کاروان نمادین : اهل بیت امام حسین (ع)</strong></p> <p>هر ساله عصر روز هشتم محرم روز قبل تاسوعا از مبدأ روستای مزرعه خسرو مسجد ابوالفضل پس از صرف ناهار اجراء کنندگان مراسم حرکت: از مسیربه مکانهای مذهبی&nbsp;جاده حدود&nbsp;28 کیلومتر می پیمایند ابتداء به&gt; روستای محله بغل <font color="#006600"><strong>حسینیه قمر بنی هاشم &gt;</strong> </font><font color="#000000">موروک </font><font color="#006600"><strong>حسینه جواد الائمه </strong><font color="#000000"><strong>&gt;</strong>میدان <strong>نقل برداری</strong> و امام زاده <font color="#006600"><strong>سید جلاالدین </strong></font>سخوید &gt; توده <strong>مسجد جامع</strong>&nbsp; &gt;امامزاده <strong>سید محمد</strong>نیر &gt; نیر<strong> مسجد جامع</strong> نیر &gt;و بازگشت به مبدأ خود باز میگردند.</font></font></p> <p>تصاویر شاهد ماجراء<strong> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"></strong></p> <p><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/5e08a167d0501.jpg" target=""><img style="WIDTH: 233px; HEIGHT: 170px" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/5e08a167d0501.jpg" align="middle" border="0" height="855" hspace="0" width="1141"></a>&nbsp;<a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/62ee9b69164a2.jpg" target=""><img style="WIDTH: 233px; HEIGHT: 174px" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/62ee9b69164a2.jpg" align="middle" border="0" height="690" hspace="0" width="927"></a></p> <p><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/23445d15c4fd3.jpg" target=""><img style="WIDTH: 238px; HEIGHT: 164px" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/23445d15c4fd3.jpg" align="middle" border="0" height="828" hspace="0" width="1110"></a>&nbsp;<img style="WIDTH: 236px; HEIGHT: 164px" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/815f53a2f0ff1.jpg" align="middle" border="0" height="896" hspace="0" width="1149"></p> <p><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/9fb37c993bd32.jpg" target=""><img style="WIDTH: 240px; HEIGHT: 193px" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/9fb37c993bd32.jpg" align="middle" border="0" height="892" hspace="0" width="1169"></a>&nbsp;<a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/9541ef6c22a83.jpg" target=""><img style="WIDTH: 237px; HEIGHT: 194px" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/9541ef6c22a83.jpg" align="middle" border="0" height="907" hspace="0" width="1217"></a></p> <p><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/dc78169e226e1.jpg" target=""><img style="WIDTH: 235px; HEIGHT: 183px" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/dc78169e226e1.jpg" align="middle" border="0" height="846" hspace="0" width="1166"></a>&nbsp;<img style="WIDTH: 241px; HEIGHT: 178px" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/0db3a2207d743.jpg" align="middle" border="0" height="843" hspace="0" width="1044"></p> <p><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/3043434d1f051.jpg" target=""><img style="WIDTH: 229px; HEIGHT: 184px" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/3043434d1f051.jpg" align="middle" border="0" height="816" hspace="0" width="1175"></a>&nbsp;<a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/d0309d2dbb252.jpg" target=""><img style="WIDTH: 246px; HEIGHT: 186px" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/d0309d2dbb252.jpg" align="middle" border="0" height="747" hspace="0" width="977"></a></p> <p><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/c6760e30f8eb3.jpg" target=""><img style="WIDTH: 239px; HEIGHT: 191px" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/c6760e30f8eb3.jpg" align="middle" border="0" height="848" hspace="0" width="1114"></a>&nbsp;<a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/0812b331d9591.jpg" target=""><img style="WIDTH: 233px; HEIGHT: 192px" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/0812b331d9591.jpg" align="middle" border="0" height="807" hspace="0" width="1129"></a></p> <p><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/c209d1e51afb2.jpg" target=""><img style="WIDTH: 241px; HEIGHT: 203px" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/c209d1e51afb2.jpg" align="middle" border="0" height="738" hspace="0" width="1005"></a>&nbsp; <a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/549fc529d2163.jpg" target=""><img style="WIDTH: 233px; HEIGHT: 206px" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/549fc529d2163.jpg" align="middle" border="0" height="861" hspace="0" width="1063"><br>ولی متأسفانه کاروان نمادین کربلا درسال جاری در1394 محرم 1437 نمادین دیگر داشتند <br>و مسیر حرکت را تغییر دادند که پس از حرکت از مزرعه خسرو به نظرات افراد نالایق <br>بعضی مسیرها را طبق سنتوات گذشته حذف نمودند.<br></a></p> <p><font color="#ff0000" size="4"><b><a title="" href="http://ww1.mehr.ir/Default.aspx?PageName=Contentdetails&amp;Language=1&amp;id=70610" target="">عکس بیشتر کلیک کنید</a></b></font></p> <p></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2013-03-01T13:43:42+01:00 yazd-sakhvid3.mihanblog.com عباس زارع رو ز تاسوعا = در سال 1391 http://yazd-sakhvid3.mihanblog.com/post/1 <div align="center"><font size="4"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; به نام خدا &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </b></font><font color="#ff6666">ر</font><font color="#ff6666">فتن به صفحه وبسایت&nbsp;<span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,255,255)"></span></font><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,255,255)"><font color="#ff6666"> سخوید</font><a href="http://www.roostama.ir/" target="" title=""><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,255,255)"> </span>http://www.roostama.ir</a></span>/<br><b>هرساله در دهه اول محرم در دهستا ن سخوید</b> <br>به مناسبت شهادت سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین و 72تن یارانش <br>برنامه هایی چون تعزیه خوانی ، عزاداری در مجالس در ایام دهه اول محرم،بصورت ثابت و سیّار&gt;هیأت های متعدد <br>از هر روستا هیأت مختص خود آن روستا حرکت و به مجالس روستاهای مجاور رفته وعزاداری می پردازند.<br><br>ر<b>وز تاسوعا نیز </b><br>هیأت ها از هر روستا حرکت به گلزار شهداء مکانهایی متعدد چون ( محله بغل : بهشت سجاد)،محمود آباد:)،<br>(باغبید:)، (توده ،خسکک،استریج و راستی : مجاور امام زاده سید جلاالدین،)،(کلبعلی:) ،(رودبزان :) رفته <br><b>و همچنین روز تاسوعا </b><br>هیأت ها به مکانهای دارای احترام خاص مراجعت و به عزاداری می پردازند<br>(منزل امام جمعه محترم فعلی سخوید:در روستای قلندری )،<br>(<b>حسینیه قمر بنی هاشم</b> سخوید:در روستای محله بغل)<br>،( منزل امام جماعت سابق سخوید شادروان حاج سید احمد ضیائی : روستای توده سخوید) <br>و دیگر منازل خانواده شهداء کل روستاها از دهستان سخوید عزاداری می پردازند .<br><br><a title="" href="http://www.akserver.ir/uploads/13781222961.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.akserver.ir/uploads/13781222961.jpg" align="middle" border="0" height="170" hspace="0" width="229"></a> <a title="" href="http://www.akserver.ir/uploads/13781222982.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.akserver.ir/uploads/13781222982.jpg" align="middle" border="0" height="171" hspace="0" width="217"></a><br><br><a title="" href="http://www.akserver.ir/uploads/13781222993.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.akserver.ir/uploads/13781222993.jpg" align="middle" border="0" height="166" hspace="0" width="226"></a> <a title="" href="http://www.akserver.ir/uploads/13781223004.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.akserver.ir/uploads/13781223004.jpg" align="middle" border="0" height="163" hspace="0" width="218"></a> <br>&nbsp;<br><a title="" href="http://www.akserver.ir/uploads/13781227221.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.akserver.ir/uploads/13781227221.jpg" align="middle" border="0" height="165" hspace="0" width="224"></a> <a title="" href="http://www.akserver.ir/uploads/13781227242.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.akserver.ir/uploads/13781227242.jpg" align="middle" border="0" height="169" hspace="0" width="229"></a> <br><br><br><b><font color="#33cc00">فیلم روز تاسوعا حسینیه قمر بنی هاشم</font></b><br>هیأت جهارده معصوم روستای استریج جهت دانلود <a title="" href="http://www.akserver.ir/do.php?filename=Video-0004.mp4" target=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" height="20" width="38"></a><br><br><br><b>در روز عاشورا نیز اجرای مراسم های خاص : </b><br>گروه بنی اسد ، شمر و اسراء تخت یزد ،جنازه امام شهید شده ،دو طفل مسلم ،تخت شیر (فرد در لباس شیر) ،<br>تنور خولی سر امام حسین (ع) ، تعزیه خوانی ،گهواره علی اصغر امام حسین ،گروه اجنه ، <br>و نیز تمام هیأت ها از هر روستا حرکت وبه بطرف امام زاده سید جلال الدین سخوید رفته و درآن مکان به عزاداری <br>ادامه می دهند تا ظهر عاشورا و درپایان مراسم نقل برداری انجام میگیرد.<br><br>جهت مشاهده تصویر بزرگ روی تصویر کلیک کنید<br><font color="#ff6600"></font>روز عاشورا :هیأتها حسینیه موروک سخوید<br> <div align="right"><font color="#ff6600"><br>تصویر نقش: گروه بنی اسد&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تخت یزید</div> <div align="right"><a title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1378205471491.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.gilupload.ir/uploads/1378205471491.jpg" align="middle" border="0" height="79" hspace="0" width="106"></a> <a title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1378205928491.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.gilupload.ir/uploads/1378205928491.jpg" align="middle" border="0" height="82" hspace="0" width="110"></a> <a title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1378205928682.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.gilupload.ir/uploads/1378205928682.jpg" align="middle" border="0" height="80" hspace="0" width="107"></a> <a title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1378205928873.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.gilupload.ir/uploads/1378205928873.jpg" align="middle" border="0" height="88" hspace="0" width="117"></a></div> <div align="center">روز عاشورا :هیأتها میدان نقل سخوید<br></div> <div align="right"><a title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1378206184471.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.gilupload.ir/uploads/1378206184471.jpg" align="middle" border="0" height="85" hspace="0" width="114"></a><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/58e4a4a2baa01.jpg" target=""> <img alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/58e4a4a2baa01.jpg" align="middle" border="0" height="88" hspace="0" width="119"></a><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/153a797b86f72.jpg" target=""> <img alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/153a797b86f72.jpg" align="middle" border="0" height="91" hspace="0" width="120"> </a><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/21ac221b69dd3.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/21ac221b69dd3.jpg" align="middle" border="0" height="87" hspace="0" width="119"></a><a title="" href="http://up.panda98.ir/uploads/13789829381.jpg" target="">&nbsp; </a><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/068321065d5e1.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/068321065d5e1.jpg" align="middle" border="0" height="84" hspace="0" width="112"> </a><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/eb8d2d3bf0022.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/eb8d2d3bf0022.jpg" align="middle" border="0" height="83" hspace="0" width="82">&nbsp; </a><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/c440f6d3476a3.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/c440f6d3476a3.jpg" align="middle" border="0" height="90" hspace="0" width="121"></a><a title="" href="http://up.panda98.ir/uploads/13789829381.jpg" target="">&nbsp; </a><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/5a98a06fdea01.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/5a98a06fdea01.jpg" align="middle" border="0" height="90" hspace="0" width="121"></a><a title="" href="http://up.panda98.ir/uploads/13789829381.jpg" target=""> </a><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/185619dfcd442.jpg" target=""><img alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/185619dfcd442.jpg" align="middle" border="0" height="94" hspace="0" width="127"></a><a title="" href="http://up.panda98.ir/uploads/13789829381.jpg" target="">&nbsp;&nbsp;</a><a title="" href="http://up.panda98.ir/uploads/13789830951.jpg" target="">&nbsp;&nbsp; </a><a href="http://ww1.mehr.ir/Default.aspx?PageName=Contentdetails&amp;Language=1&amp;id=60503" target="" title=""><font color="#FF6666" size="3"><b><br>مشاهده تصاویر بیشتر</b></font></a><font color="#FF6666" size="3"><b></b></font></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="left"><font color="#ff9900"><a title="" href="http://roostaha.mihanblog.com/" target=""> </a><div align="left"><font color="#ff9900"><a href="http://www.roostama.ir/" target="" title="">اطلاع بیشتر از&nbsp;دهستان سخویدکلیک کنید</a></font></div></font></div></div> text/html 2011-11-16T06:59:28+01:00 yazd-sakhvid3.mihanblog.com عباس زارع محرم سالهای دور در سخوید http://yazd-sakhvid3.mihanblog.com/post/3 <p><font color="#FF0000"><strong>درمحرم&nbsp;قدیم </strong></font>: اللخصوص دهه اول در سالهای دور از ابتداء اولین شب محرم مجالس روضه خوانی ها در تمام مساجد روستاهای سخوید شامل : (باغبید،چاهسرخ،قلندری،رودبزان،محمودآباد،مزرعه خسرو ،استریج،خسکک،توده،راستی،موروک،محله بغل،مزرعه علی و کلبعلی )ونظر به اینکه امکانات امروزی نبود روحانیان آنزمان چون:<br> شادروانان &nbsp;سیّد احمد ضیائی ،سیّد علی اصغر امام ،و سیّد جوادامام معروف به آقاجواد&nbsp;و سید محمود &nbsp; ..وسائل ایّاب و ذهاب نیز نبود وهمچنین راه عبور و مرور مناسب نبود و برق نیز نبود با وجود مشکلات زیاد جهت عزیمت روحانیان به مجالس متعدد و میباید پیاده و یا سوار بر الاغ 4پا میرفتند.<br><font color="#3333FF"><b><br><font color="#FF0000">واعظان و مداحان :</font><font color="#000066"> </font></b></font><font color="#000066">که گذشته دور سخوید نوحه سرائی مینمودند که حال در بین ما نمی باشند&nbsp; واگر هم هستند پیر و از کار افتاده هستند . <br><br></font><font color="#000066"><font color="#000066">&nbsp;<b><font color="#CC0000">محله بغل</font></b></font><font color="#CC0000"> </font>بسلامتش باد روح الله زارع فرزند اسد&nbsp;&nbsp; 1 &nbsp; شادروان کریم زارع اسد مأذن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2شادروان امرالله لازمی&nbsp; &nbsp;&nbsp; 3محله بغل شادروان عبدالحسین گلستانی&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 &nbsp;&nbsp; محمد علی زارع عیدالحسین 5&nbsp;</font><font color="#000066"> </font><font color="#000066"><font color="#000066">بسلامتش باد </font>علی (شارضا)&nbsp;&nbsp; زارع <br> <br></font><font color="#000066"><font color="#000066">&nbsp;<b><font color="#CC0000">استریج</font>&nbsp; </b>مداح </font>شادروان محمد علی برزگری&nbsp;&nbsp; ،&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br> &nbsp;&nbsp; <br></font><font color="#000066"><font color="#000066">&nbsp;<b><font color="#FF0000">موروک</font></b> </font>مجید سخویدی زاده&nbsp; و </font>بسلامتش باد عباس خلیلی از موروک&nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp;<b><font color="#CC0000"> توده</font></b>&nbsp; مداح شادروان امرالله&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><font color="#FF0000"><b>خادمان ومسئولین هیأت ها در قدیم :<br></b><font color="#330033"><br><b>محله بغل</b> بسلامتش باد عباس زارع عبدالحسین&nbsp; <br></font></font><b>موروک</b> شادروان محمد رضا لازمی پور&nbsp; <br></p> <p><font color="#CC0000"><strong>نظم ونگهداری :&nbsp;</strong></font> <font color="#000099">در گرداندن و مجالس تا پاسی ازشب کل دهستان سخوید را پوشش میدادندو هیآتها ازابتداء محرم شروع به تمرین با نوحه های سروده توسط شادروان ضیائی نوحه خوانانی <br>ازمحله بغل (شادروان امرالله لازمی ،شادروان عبدالحسین گلستانی ،روح الله زارع،محمد علی زارع )<br>ازمورک شادروان مجید سخویدی زاده ) <br>از توده شادروان امرالله<br>و بیشتر حرکت هیأتها از شب 5و6 محرم حرکت وازاین مجلس به آن مجلس میرفتندوشور شوق هیأتها هرچه به عاشورا نزدیکتر میشد بیشتر میشد.</font></p> <p><font color="#FF0000"><strong>ودیگر</strong>د</font>رآن زمان پرده زنها ازمشهد میآمدند <br>و واقعه کربلا را با تصویر پرده تعزیه خوانی میکردند در دهه اول محرم و تعزیه خوانهای محلی سخوید با نوشته های شادروان ضیائی نیز با تعزیه خوانی شور حال دیگری به عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) میدادند.</p> <p><strong><font color="#FF0000">م<font color="#CC0000">سیر</font></font><font color="#CC0000"> </font><font color="#CC0000">مراسمات متعدد</font> </strong>که درآن زمان باب بود در روز عاشورا انجام میدادند:<br> هیأتها ابتداءصبح عاشورابه روستای توده سخوید میرفتند به احترام روحانی عالی قدر چون سیّد احمد ضیائی<br>(تصویر ش2) جهت تسلیت به منزل ومسجد محله سکونت ایشان و بعد به روستای موروک سخوید میآمدند چون ازقدیم افراد بنامی دراین روستا ساکن بودند جهت تسلیت که تابحال این مسیرحرکت باب شده و&nbsp;ادامه دارد .و درادامه به جلو محوطه امام زاده سیّد جلاالدین (وجود ساختمان قدیم و غرفه ها&nbsp;نیزوجود داشت آن موقع میرفتند .تصویرش 1<br></p> <p>ودرمسیر نیزاقدامات خاص&nbsp; تعزیه خوانان و گروههای متعدد که وجود داشتند (نظیر شمر ،حارص ،بنی اسد ، اجنه ،و ...)نوشته های شادروان ضیائی را با نوای خاص میخواندند که دل هر بیننده به وجد میآمد و واقعه کربلا در نظرها به تصویر کشیده میشد <br> وهنگام ظهر عاشورا با اذان و نماز و در پایان آتش زدن خیمه های نمادین اهل بیت امام حسین (ع) توسط گروهای (نمادین )شمر و قاتلان امام حسین (ع) &nbsp;حدود 1الی 2 بعد ازظهر مراسمات روز عاشورا تمام میشد.</p> <p><font color="#FF0000"><strong>اقدامات خاص دیگر&nbsp; درروز عاشورا:&nbsp;</strong></font> </p> <p><font color="#FF0000"><strong>درست نمودن گروهای</strong> </font>:&nbsp;،بنی اسد،حارص و دوطفلان مسلم،شمر و اسراء ، چوپان ، شیر ، گروه اجنه <br></p> <p><font color="#FF0000"><strong>اقدامات دیگر</strong></font>که امروز فراموش شده :آتش زدن خیمه ها ،تیغ زدن بر پیشانی خون خود بهرامام حسین (ع) ریختن ،درست نمودن گروه اجنه (حدود 30نفربا پوشیدن لباس سفید یک دست و کلاه سفید بصورت نمادین اتفاقات&nbsp;روز عاشورا را را نشان میدادند)</p> <p><font color="#FF0000"><strong>اقدامات شب شام غریبان</strong></font>: هیأت ها با حرکت از این مجلس به آن مجلس :بادر دست داشتن شمع روشن و درست نمودن تنور خولی حامل سر امام حسین (ع) بردوش (که یکنفر درون تنور به نیابت رأس امام قرآن تلاوت مینمود و نهش کشته کربلا بردوش ، و گروه شمر و اسراء پیش آپیش هیأتها &nbsp;مجلس به مجلس میرفتند وبدین طریق واقعه روز عاشورا را محله به محله تسلیت میگفتند .</p> <p><font color="#FF0000"><strong>و امّا روز سوم (13محرم)</strong> </font>باب بود تمام هیأتها با مداحی نوحه های سروده های ضیائی از محلات مختلف سخوید با همراه گروه بنی اسد (با خواندن بنی اسد آمده درکربلا برای دفن شهداء&nbsp; و...)+گروه شمر واسراء + تنور خولی حامل رآس امام باصوت تلاوت قرآن از داخل آن با شور و حال خاصی که داشتند با عبور ازمحلات سخوید اهالی همراه آنان میشدندو همه به روستای توده سخوید به مجلس سوم امام حسین (ع) و یارانش که بانی آن مجلس شادروان روحانی عالی قدر سید احمد ضیائی بود میرفتند و ضمن شرکت درمراسم پذیرائی میشدند اللخصوص قهوه که پذیزائی سوم میباشد بود.</p> <p><font color="#CC0000"><b>لازم به ذکر است</b></font> برنامه و نظم و خلوص هیأتها قدیم خیلی بهتر حال بود البته انسانهای مخلص آن زمان چون ضیائی رحمت الله الیه و و و و دیگران&nbsp; بین ما نیستند.<br><br>؟ لازم به ذکر است البته با تفکرات جدیدیها مراسمات سوم امام حسین در سخوید کم رنگ شده و هیأت ها عمدتأ در یزد بلوار امام زاده جعفر اقدام عزاداری مینمایند إ؟<br></p> <p>&nbsp;</p> <p align="left"><font color="#FF0000"><strong>تصاویر </strong></font>مربوط به سالهای خیلی دور از سالهای 1355 -56 و اوایل انقلاب 1357-58 -59 جنب امام زاده سید جلال الدین ساختمان قدیم و منز مرحوم شادروان ضیائی امام جماعت سخوید قبل از سال 1359 .ورود به وبسایت اصلی دهستان سخوید<br><br></p> <p align="left">roostama.ir</p> <p>&nbsp;</p>